Användarvillkor

Bokningsplattformen "bookdialysis.com" (nedan: “Plattform” ) tillhandahålls av d.VENTURES International AB, ett bolag vederbörligen etablerat och existerande enligt svensk lag, under registreringsnummer 559345-9240 (hädanefter: “d.VENTURES” ).

Dessa villkor, tillsammans med sekretessen Policy och samtycke till behandling av personuppgifter (tillsammans kallade dessa “Användarvillkor”) bör läsas noggrant eftersom de innehåller viktig information om rättigheter och skyldigheter för användaren som får tillgång till och använder Plattformen (nedan: “Användaren”). Genom att komma åt eller använda Plattformen samtycker Användaren till att följa och vara bunden av dessa Användarvillkor representerar hela avtalet mellan d.VENTURES och Användaren. Det bör noteras att dessa användarvillkor gäller (i tillämpliga fall) för representanter för den medicinska anläggningen (enligt definitionen nedan) så har tillgång till plattformen, men de påverkar inte på något sätt något avtal mellan d.VENTURES och respektive medicinsk anläggning ( enligt definition en nedan).

d.VENTURES förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Användarens fortsatta användning av denna plattform efter att sådana ändringar trätt i kraft kommer att anses utgöra godkännande av nya användarvillkor.

Beskrivning av tjänsten

d.VENTURES är den enhet som erbjuder användaren plattformen. Plattformen omfattar bokningstjänster i samband med njurvårdsbehandlingar och medicinska hjälptjänster till dessa, inklusive men inte begränsat till information om tillgängliga behandlingar och meriter för den medicinska anläggningen (nedan: “Medical Facility”) runt om i världen. Bokning av behandlingar görs av Användaren via Plattformen.

Inte en medicinsk remisstjänst

d.VENTURES tillhandahåller uttryckligen inte medicinska remiss-/förskrivningstjänster och varken stöder, rekommenderar eller godkänner någon medicinsk anläggning som är listad på plattformen. d.VENTURES ger inte råd, råd eller rekommenderar på sätt eller form om, hur och när medicinska tjänster ska utföras, dessutom kommer d.VENTURES och dess representant inte att diskutera eller ge råd om några frågor som rör medicinsk behandling.

d.VENTURES tillhandahåller information om och underlättar kontakt med medicinska anläggningar som de samarbetar med och tillhandahåller information om deras referenser för att Användaren ska kunna fatta välgrundade beslut. Även om d.VENTURES samarbetar med medicinska anläggningar som är certifierade och erkända medicinska vårdgivare, rekommenderar det inte några föredragna eller specifika medicinska anläggningar och/eller läkare för användarnas önskade medicinska behandling under sin medicinska behandling.

d.VENTURES uppmuntrar och råder användare att diskutera alla medicinska problem med sin läkare i hemlandet innan de fattar beslut om att resa eller genomgå en medicinsk behandling.

Användare samtycker till att ta allt ansvar i samband med att de väljer någon medicinsk anläggning för deras önskade procedur, antingen en medicinsk behandling eller medföljande medicinsk behandling under sin semester. Den medicinska behandlingen som bokats via Plattformen av Användaren är föremål för avtalet mellan Medicinska anläggningen och Användaren.

d.VENTURES tar inget ansvar eller ansvarar inte för någon behandling eller andra tjänster som tillhandahålls av någon medicinsk anläggning eller av någon medicinsk anläggnings personal, eller för eventuella felbehandlingsanspråk och andra anspråk som kan uppstå direkt eller indirekt från sådana råd, behandlingar eller andra tjänster. Anspråk och/skulder relaterade till ovanstående är uttryckligen friskrivna.

Behörighet, använda plattformen

Användaren måste vara minst 18 år gammal och kunna ingå juridiskt bindande avtal för att få tillgång till och använda plattformen eller registrera ett användarkonto. Genom att komma åt eller använda plattformen, representerar och garanterar användarna att de är 18 år eller äldre och har rättskapacitet och behörighet att ingå ett avtal.

d.VENTURES kan komma åt och/eller använda plattformen, eller vissa områden eller funktioner i plattformen, med förbehåll för vissa villkor eller krav, såsom att slutföra en verifieringsprocess, uppfylla specifika kvalitets- eller behörighetskriterier, uppfylla betygs- eller granskningströsklar, eller boknings- och avbokningshistorik.

d.VENTURES tar inget ansvar 1 för bekräftelsen av Användarens identitet. Trots ovanstående kan d.VENTURES för transparens och bedrägeriförebyggande syften, och i enlighet med tillämpliga lagar, men har ingen skyldighet att: (i) be användarna att tillhandahålla en form av myndighetsidentifikation eller annan information eller utföra ytterligare kontroller utformade för att hjälpa till att verifiera användarnas identiteter eller bakgrunder, (ii) och kontrollera användarna mot tredje parts databaser eller andra källor och begära rapporter från tjänsteleverantörer

Hantering och registrering av konto

Användaren (eller i förekommande fall den medicinska anläggningen) måste registrera ett konto (nedan: "Användarkonto") för att komma åt och använda plattformens funktioner.

Användaren kan registrera ett användarkonto genom att använda en e-postadress och skapa ett lösenord. d.VENTURES verifierar den angivna e-postadressen under registreringen av ett användarkonto.

Användaren måste tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information under registreringsprocessen och hålla sitt användarkonto uppdaterat hela tiden.

Användaren får inte registrera mer än ett (1) användarkonto. Användaren får inte överlåta eller på annat sätt överföra sitt användarkonto till annan part.

Användaren är ansvarig för att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för sina användarkontouppgifter och om användaren avslöjar sina uppgifter till någon tredje part för att genomföra en bokning för användarens räkning, förblir hon/han ansvarig för användarkontouppgifterna. Användaren måste omedelbart meddela d.VENTURES om hon/han vet eller har någon anledning att misstänka att hennes/hans referenser har förlorats, stulits, förskingrats eller på annat sätt äventyrats eller i händelse av faktisk eller misstänkt obehörig användning av hennes/hans användare Konto. Användaren är ansvarig för alla aktiviteter som utförs via hennes/hans användarkonto, såvida inte sådana aktiviteter inte är auktoriserade av användaren och användaren inte på annat sätt är oaktsam (som att underlåta att rapportera obehörig användning eller förlust av dina referenser).

d.VENTURES kan efter eget gottfinnande stänga användarkontot och radera allt användarinnehåll som finns i det om det inte finns någon kontoaktivitet (som en inloggningshändelse) på över tolv (12) månader.

Innehåll

d.VENTURES gör det möjligt för användare att (i) lagra sina personuppgifter och betygsätta och granska de medicinska faciliteterna på plattformen (nedan: "Användarinnehåll" ), och (ii) komma åt och se användarinnehåll och allt innehåll som d.VENTURES gör tillgängligt på eller via plattformen, inklusive proprietärt d.VENTURES-innehåll och allt innehåll som licensierats eller godkänts för användning av eller genom d.VENTURES från en tredje part (nedan: "Plattformsinnehåll").

Plattformsinnehåll anses vara d.VENTURES immateriella rättigheter 1 , och användarinnehåll i sin helhet eller delvis kan vara användarens immateriella rättigheter. Användaren erkänner och samtycker till att plattformen och plattformsinnehållet, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, är exklusiv egendom som tillhör d.VENTURES och/eller dess licensgivare eller auktoriserade tredje parter. Användaren kommer inte att obehörigt använda några immateriella rättigheter som ingår i eller medföljer plattformen, plattformsinnehållet. Alla varumärken, servicemärken, logotyper, handelsnamn och andra källidentifierare för bookdialysis.com som används på eller i samband med plattformen och bookdialysis.com-innehållet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör d.VENTURES och dess dotterbolag. Varumärken, tjänstemärken, logotyper, handelsnamn och andra äganderättsskyddade mönster från tredje part som används på eller i samband med plattformen, plattformens innehåll och användarinnehåll, används endast i identifieringssyfte och kan vara deras respektive ägares egendom.

Såvida inte användaren ger specifikt samtycke, gör d.VENTURES inga anspråk på äganderätt till något användarinnehåll och ingenting i dessa villkor kommer att anses begränsa några rättigheter som användaren kan ha att använda eller utnyttja varje användarinnehåll. Användaren ger dock d.VENTURES och alla betrodda tredje parter som samarbetar med d.VENTURES i den utsträckning som krävs för att utföra tjänsterna som tillhandahålls på Plattformen en världsomspännande, royaltyfri licens att fritt använda, reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk, eller på annat sätt använda ditt användarinnehåll som tillgängligt för d.VENTURES på plattformen.

Användaren är ensam ansvarig för allt användarinnehåll som den gör tillgängligt på eller via Plattformen. Följaktligen representerar och garanterar Användaren att hon/han är den enda och exklusiva ägaren till allt Användarinnehåll som hon/han gör tillgängligt på eller via Plattformen.

Användaren kommer inte att lagra eller lägga upp något användarinnehåll som: (i) är bedrägligt, falskt, vilseledande (direkt eller genom utelämnande eller underlåtenhet att uppdatera information) eller vilseledande; (ii) är ärekränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, vulgärt eller stötande; (iii) främjar diskriminering, trångsynthet, rasism, hat, trakasserier eller skada mot någon individ eller grupp; (iv) är våldsam eller hotfull eller främjar våld eller handlingar som hotar någon annan person; (v) främjar olagliga eller skadliga aktiviteter eller ämnen; eller (vi) bryter mot dessa användarvillkor eller någon annan d.VENTURES policy. d.VENTURES kan, utan föregående meddelande, ta bort eller inaktivera åtkomst till användarinnehåll som det anser strida mot dessa användarvillkor eller d.VENTURES då gällande policyer eller standarder, eller på annat sätt kan vara skadligt eller stötande för d.VENTURES , hennes/hans dotterbolag, tredje part eller egendom.

d.VENTURES respekterar upphovsrättslagen och förväntar sig att användarna gör detsamma. Om användaren anser att något innehåll på plattformen gör intrång i upphovsrätten som användaren äger, vänligen meddela d.VENTURES.

1 "Immateriella rättigheter" avser alla världsomspännande sedvanerätter och lagstadgade rättigheter förknippade med (i) patent och patentansökningar; (ii) registrerade och oregistrerade rättigheter till mönster. (iii) verk av författarskap, inklusive upphovsrätt, upphovsrättsansökningar, upphovsrättsregistrering; (iv) Rättigheter till affärshemligheter och skydd av affärs- och industrihemligheter samt konfidentiell information. (v) andra äganderätter relaterade till immateriell egendom av alla slag och karaktär; (vi) analoga rättigheter till de som anges ovan; och (vii) registreringar, ansökningar, kombinationer, uppdelningar, fortsättningar, förnyelser, återutgivningar och förlängningar av det föregående som nu existerar, eller härefter inlämnat, utfärdat eller förvärvat

Bokningsförfarande

Användaren måste vara registrerad eller inloggad på sitt användarkonto och det måste uppfylla alla krav som ställs av den medicinska anläggningen (som att slutföra eventuella verifieringsprocesser) för att slutföra bokningen.

Användaren kan, efter att ha valt en önskad medicinsk behandling, begära sin reservation eller begära en personlig offert för vissa medicinska behandlingar. Användaren får ett bekräftelsemail efter att ha skickat en bokningsförfrågan eller en begäran om en personlig offert.

När det gäller bokningsförfrågan för ett önskat researrangemang eller medicinsk behandling, efter att Användaren har mottagit bekräftelsemejlet, får den relevanta medicinska anläggningen ett meddelande om förfrågan och är skyldig att bekräfta eller avvisa bokningen inom 72 timmar.

Först efter att den medicinska anläggningen har bekräftat bokningsförfrågan blir det en bokning och användaren får ett bokningsmeddelande via e-post. Följaktligen bildas ett rättsligt bindande avtal eller något annat arrangemang mellan användaren och respektive medicinsk anläggning, med förbehåll för eventuella ytterligare villkor för sjukvårdsinrättningen som gäller. E-postmeddelandet med bokningsmeddelanden innehåller kontaktinformationen för den medicinska anläggningen för att användaren ska kunna komma direkt i kontakt med sjukvården och ordna alla ytterligare ärenden. Den bekräftade bokningen är synlig i användarkontot. Tio dagar före bokningsdatum kommer Användaren att få ett påminnelsemail med alla detaljer om bokningen.

Om den medicinska anläggningen avvisar bokningen, meddelas Användaren via e-post. Begäran om en personlig offert hanteras av d.VENTURES via e-post och/eller via telefon. För god förståelse, efter Användarens beslut att söka sjukvård vid sjukvårdsinrättningen, ska användaren tillhandahålla alla dokument som begärs av sjukvårdsinrättningen direkt till den senare. Efter att ha tagit emot ärendet från en användare, ska den medicinska anläggningen granska densamma och svara användaren så snart som möjligt med ett förslag till handling, behandlingsplan och en kostnadsuppskattning. Efter Användarens samtycke ska Läkarmottagningen samordna direkt med Användaren för att ordna slutförandet av den överenskomna medicinska behandlingen. d.VENTURES ansvarar för att informera användaren om den planerade behandlingen via plattformen i enlighet med den medicinska anläggningens tillgänglighet. På den medicinska anläggningens begäran kommer användaren att vara ensam ansvarig för att kommunicera med den medicinska anläggningen, genom den överenskomna kommunikationsmetoden, all viktig information om överenskommen behandling, inklusive, men inte begränsat till, följande:

  1. Användarens tillgänglighet; och
  2. relevanta medicinska rapporter från användaren som begärts av den medicinska anläggningen före behandling.

Bokningsändringar, avbokningar och återbetalningar

Medicinsk anläggning och användaren är ansvariga för alla ändringar av en bokning som görs via plattformen, och användaren samtycker till att betala alla tillämpliga extra avgifter och/eller skatter som är associerade med sådana bokningsändringar direkt till den medicinska anläggningen.

Användare kan avboka en bokning, begära en personlig offert eller bekräftad bokning när som helst och utan avbokningsavgifter. Användare är inte berättigade till återbetalning, kompensation eller återbetalning av något slag från d.VENTURES, eftersom d.VENTURES inte är part i avtalet mellan den medicinska anläggningen och användaren.

Avgifter

d.VENTURES tar inte ut några avgifter från användaren för plattformsanvändning, överhuvudtaget.

Behandlingskostnader som inkluderar nödvändigt medicinskt material och mediciner, skatter och avgifter betalas direkt till den medicinska anläggningen och presenteras som totala avgifter till användaren innan en bokning genomförs via plattformen (nedan: “Totala avgifter”).

Användaren samtycker till att betala de totala avgifterna till respektive sjukvårdsinrättning för alla bekräftade bokningar på plattformen som resulterar i att sjukvårdstjänster utförs av sjukvårdsinrättningen.

Nödvändiga dokument

Användaren ansvarar för att vara i besittning av ett giltigt transportdokument, t.ex. ett pass, under resetiden. Beroende på besökets längd kan ett visum krävas för några eller alla de besökta länderna. Det är Användarens ansvar att kontrollera och verifiera vilka resedokument som behövs för övervägd resa. När den medicinska behandlingen är bokad kommer Sjukvårdsanstalten att informera Användaren om nödvändiga medicinska dokument som de bör ta med sig och om alla andra förutsättningar som begärs av Sjukvården och Användaren är ansvarig för att uppfylla dessa önskemål. Användaren ansvarar för att ha med sig sitt EHIC-kort, om det är relevant för den bokade medicinska behandlingen och att ta med de mediciner och kosttillskott de tar som inte ingår i den bokade medicinska behandlingen.

Friskrivningsklausuler

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, tar d.VENTURES inget ansvar och ger inte heller några garantier, uttryckliga eller underförstådda avseende drift, säkerhet, tillstånd eller service för någon läkare, vårdgivare, sjukhus, flygplan, motorfordon, båt, annan transport, värdshus, loge eller hotell och/eller produkter associerade med sådana enheter eller tjänster som används helt eller delvis av, för eller på uppdrag av Användaren. d.VENTURES är inte ansvarigt för handlingar, fel, försummelser, utfästelser, garantier, överträdelser eller försumlighet av någon sådan medicinsk anläggning eller för några personskador, dödsfall, skador på egendom eller andra skador eller utgifter som uppstår därav. d.VENTURES tillhandahåller ingen assistans och täcker inte heller några kostnader för något som helst som nämns ovan.

För god förståelse ska den medicinska anläggningen göra sitt bästa för att förlita sig på befintliga diagnostiska tester och material/rapporter från Användaren. Men om sådana testresultat är ofullständiga eller missvisande, ska den medicinska anläggningen ha rätt att begära att användaren gör en ny bedömning för att komma fram till en korrekt diagnos innan de mest lämpliga hälsovårdstjänsterna administreras till användaren, med förbehåll för slutförandet av lämplig dokumentation av användaren. d.VENTURES är inte en del av den direkta "läkare-patientrelationen" som hålls mellan den medicinska anläggningen och användaren och ska därför inte hållas ansvarig för förfrågningar om ytterligare tester eller nya bedömningar som sjukvårdsinrättningen kan eller inte kan begära Användare att åta sig.

Ansvarsbegränsningar

Användaren samtycker till att varken d.VENTURES eller Medical Facilities kommer att hållas ansvariga för några skador som uppstår till följd av Användarens användning av, eller förlitande på, Plattformen, material eller tjänster som erhållits på eller via denna Plattform. I händelse av problem med plattformen, material eller tjänster som erhållits på eller via denna plattform, samtycker användaren till att hennes/hans enda åtgärd är att sluta använda sådana artiklar.

Användaren samtycker till att d.VENTURES inte under några omständigheter kommer att hållas ansvarigt för några indirekta, tillfälliga, speciella, bestraffande, exemplariska eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst och skador som är ett resultat av olägenhet, försening eller förlust av användning) som härrör från användningen av plattformen, material, arrangemang som gjorts baserat på information som erhållits på eller genom plattformen, eller produkter eller tjänster som erhållits på eller genom plattformen, även om d.VENTURES eller dess dotterbolag har informerats om möjligheten till sådan skadestånd.

Ersättning

Användaren samtycker till att försvara, gottgöra och hålla d.VENTURES och dess dotterbolag harmlösa från och mot alla anspråk, förfaranden, skadestånd, skador, skulder, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader), relaterade till till eller härrör från (i) Användarens användning av Plattformen, material eller tjänster som erhållits på eller genom Plattformen, (ii) alla resor eller andra arrangemang som Användaren gör baserat på information som erhållits på eller genom Plattformen, eller (iii) någon Användarens brott mot dessa Användarvillkor.

Länkar till andra sajter

Plattformen innehåller länkar till andra webbplatser på Internet för att underlätta för våra användare. Dessa andra webbplatser underhålls av tredje part över vilka d.VENTURES inte utövar någon kontroll. Följaktligen frånsäger sig d.VENTURES allt ansvar för innehållet på dessa andra webbplatser och för tillgänglighet, noggrannhet, tillförlitlighet, fullständighet, valuta, kvalitet, prestanda eller lämplighet för informationen, produkterna och tjänsterna som är tillgängliga eller annonseras på eller via dessa andra webbplatser. ...

Avstängning och andra åtgärder

d.VENTURES kan vidta följande åtgärder:

  • vägra att visa, ta bort eller fördröja några recensioner eller annat innehåll;
  • avbryta eventuella väntande eller bekräftade bokningar;
  • begränsa användarens åtkomst till eller användning av plattformen;
  • tillfälligt eller permanent återkalla någon speciell status kopplad till användarkontot; eller
  • tillfälligt eller i händelse av allvarliga eller upprepade förseelser permanent stänga av och/eller inaktivera användarkontot

under följande omständigheter: (i) för att följa tillämplig lag, eller order eller begäran från en domstol, brottsbekämpande eller annan administrativ myndighet eller statligt organ, (ii) om Användaren har brutit mot dessa Användarvillkor, d.VENTURES's policyer eller standarder, tillämpliga lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter, (iii) om användaren har tillhandahållit felaktig, bedräglig, föråldrad eller ofullständig information under registreringen av användarkontot, noteringsprocessen eller därefter, (iv) om användaren upprepade gånger har mottagit dåliga recensioner eller d.VENTURES på annat sätt blir medveten om eller har mottagit klagomål om hennes/hans beteende, (v) om d.VENTURES i god tro anser att en sådan åtgärd rimligen är nödvändig för att skydda d.VENTURES personliga säkerhet eller egendom, dess affiliates eller tredje part, eller för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig aktivitet.

I händelse av icke-materiella överträdelser och där så är lämpligt kommer Användaren att meddelas om alla avsedda åtgärder av d.VENTURES och en möjlighet att lösa problemet till d.VENTURES rimlig belåtenhet.

Om d.VENTURES vidtar någon av de åtgärder som beskrivs ovan, kommer Användaren inte att ha rätt till någon ersättning för pågående eller bekräftade bokningar som annullerats.

Uppsägning

Användaren kan säga upp detta avtal när som helst via funktionen "Radera konto" i hans/hans användarkonto eller begära radering av hennes/hans användarkonto genom att skicka ett e-postmeddelande till: support@bookdialysis.com.

d.VENTURES kan radera användarkontot med omedelbar verkan efter skriftligt meddelande om (i) användaren väsentligt har brutit mot sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor och d.VENTURES policyer, (ii) användaren har brutit mot tillämpliga lagar, förordningar eller tredje -partsrättigheter, eller (iii) d.VENTURES anser i god tro att en sådan åtgärd rimligen är nödvändig för att skydda den personliga säkerheten eller egendomen för d.VENTURES, dess dotterbolag eller tredje parter (till exempel i fall av bedrägligt beteende hos Användare).

Om Användaren eller d.VENTURES säger upp detta avtal kommer de klausuler i dessa Användarvillkor som rimligen borde fortsätta att gälla.

Force Majeure

Ingen av parterna kommer att hållas ansvarig för eventuella misslyckanden eller förseningar i att fullgöra en skyldighet enligt dessa användarvillkor som beror på orsaker utanför hennes/hans rimliga kontroll, såsom naturkatastrofer, statliga handlingar eller försummelser, lagar eller förordningar, strejker eller svårigheter, transporter. , stopp, avmattningar eller pandemier. Om någon av dessa orsaker fortsätter att förhindra eller försena fullgörandet av åtaganden enligt dessa Användarvillkor i mer än 90 dagar, kan den part som inte upplever förseningen säga upp avtalet, med omedelbar verkan, efter meddelande till den andra parten.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Användaren samtycker till att dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. d.VENTURES samtycker till att alla rättsliga åtgärder eller förfaranden enligt eller med avseende på dessa Användarvillkor kan väckas vid domstolarna i Malmö, Sverige och i syftet med sådana rättsliga åtgärder eller förfaranden underkastar sig Användaren härmed sådana domstolars jurisdiktion . Användaren samtycker härmed till att inte göra och avstå från invändningar eller försvar baserat på platsen för sådana domstolar och alla invändningar eller försvar baserat på en obekväm form.

d.VENTURES erkänner att lagarna i vissa jurisdiktioner ger lagliga rättigheter till konsumenter och privatpersoner som inte får åsidosättas av avtal eller frångås. Om patienten sägs vara konsument eller privatperson, begränsar ingenting i dessa villkor någon av dessa rättigheter.

Allmänna bestämmelser

Förutom när de kan kompletteras med ytterligare villkor, policyer, riktlinjer eller standarder, utgör dessa användarvillkor hela avtalet mellan d.VENTURES och användaren avseende ämnet därav, och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser eller avtal mellan d.VENTURES och Användaren i förhållande till åtkomst till och användning av Plattformen. För att undvika tvivel påverkar ovanstående inte några avtal som d.VENTURES kan ha med medicinska anläggningar

Inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan d.VENTURES och Användaren som ett resultat av dessa Användarvillkor eller Användarens användning av Plattformen.

Dessa användarvillkor är inte och är inte avsedda att ge några rättigheter eller gottgörelser till någon annan person än parterna.

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse att hävas och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

d.VENTURES underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse om inte d.VENTURES skriftligen bekräftar och godkänner det. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor, kommer endera partens utövande av någon av hennes/hennes rättsmedel enligt dessa Användarvillkor att inte påverka hennes/hans andra rättsmedel enligt dessa Användarvillkor eller på annat sätt tillåten enligt lag.

Användaren får inte överlåta, överföra eller delegera detta avtal och hennes/hans rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor. Användarens rätt att säga upp detta avtal när som helst förblir opåverkad. Om inget annat anges, kommer alla meddelanden eller annan kommunikation till Användare som tillåts eller krävs enligt detta avtal att vara skriftliga och ges av d.VENTURES via e-post, plattformsavisering eller meddelandetjänst (inklusive SMS och alla chattplattformar online).

Om användaren har några frågor om dessa användarvillkor kan hon/han maila d.VENTURES på support@bookdialysis.com.

Publicerad: 27 juli 2022